Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
เทศบาลตำบลหารเทา เลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 :: www.harnthao.go.th ::  
 
นายจิต เพ็งพุ่ม
นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา
(089-870-7745)
 
นายเชาวรินทร์ ยิ้มวรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลหารเทา
(082-822-4490)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
กฎระเบียบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหารเทา
ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าห้องจำหน่ายสินค้าตลาดเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 3)
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 37)
ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหารเทา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) (ดู : 41)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละวิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บเเละรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 67)
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 71)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 114)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหารเทา
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 (ดู : 9)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเหล็ก-ควนน้อย หมู่ที่ 11,6 (ดู : 7)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง ช่วง กม.4+043 ถึง กม.4+290 หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา (ดู : 14)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหนดหมู่-ทุ่งขุนหลวง ช่วง กม.4+043 ถึง กม.4+290 หมู่ที่ 9 ตำบลหารเทา (ดู : 15)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยี หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา (ดู : 27)
ประกาศราคากลา่งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นหยี หมู่ที่ 3 ตำบลหารเทา (ดู : 26)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหารเทา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 16)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดประจำปี 2564 (ดู : 8)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 40)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 34)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 41)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 41)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลหารเทา
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลหารเทา
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลหารเทา
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลหารเทา
 
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหารเทา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลหารเทา
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครปลัดอำเภอ (ดู : 173)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ทะเลสาบพัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลหารเทา
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลหารเทา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลหารเทา
  เลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676098
โทรสาร : 074-676098 ต่อ 23
E-mail Address : saraban-harnthao@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.harnthao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs