Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
เทศบาลตำบลหารเทา เลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 :: www.harnthao.go.th ::  
 
นายจิต เพ็งพุ่ม
นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา
(089-870-7745)
 
นายเชาวรินทร์ ยิ้มวรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลหารเทา
(082-822-4490)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 ข้อมูลสวัสดิการสังคม
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
กฎระเบียบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
 
เทศบาลตำบลหารเทา
  เลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676098
โทรสาร : 074-676098 ต่อ 23
E-mail Address : saraban-harnthao@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.harnthao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs