Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
เทศบาลตำบลหารเทา เลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 :: www.harnthao.go.th ::  
 
นายจิต เพ็งพุ่ม
นายกเทศมนตรีตำบลหารเทา
(089-870-7745)
 
นายเชาวรินทร์ ยิ้มวรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลหารเทา
(082-822-4490)
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 สำนักงาน
 คู่มือประชาชน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาเทศบาล
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ
กฎระเบียบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาให้เช่าห้องจำหน่ายสินค้าตลาดเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 3) 20 พ.ค. 2565
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 37) 8 มี.ค. 2565
ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหารเทา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) (ดู : 41) 8 มี.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละวิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บเเละรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 67) 26 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 71) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 114) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 95) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 (ดู : 82) 29 พ.ย. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 181) 23 พ.ย. 2564
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 80) 21 ต.ค. 2564
การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหารเทาประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 102) 18 ต.ค. 2564
ประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปี 2565 (ดู : 63) 1 ต.ค. 2564
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 72) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลหารเทา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 127) 1 ต.ค. 2564
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลหารเทา (ดู : 56) 1 ก.ย. 2564
ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19) (ดู : 117) 27 พ.ค. 2564
เปิดตลาดนัดริมรางเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 203) 11 พ.ค. 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนงดการเดินทาง และออกนอกเคหสถานและที่พำนัก (ดู : 165) 5 พ.ค. 2564
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 151) 5 พ.ค. 2564
การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 159) 29 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า (ดู : 137) 27 เม.ย. 2564
ประกาศหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหารเทาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) (ดู : 130) 16 เม.ย. 2564
ประกาศปิดตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 179) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 130) 8 เม.ย. 2564
ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 187) 1 เม.ย. 2564
ประกาศ ชยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.๓) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ (ดู : 102) 30 มี.ค. 2564
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ดู : 115) 2 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 113) 29 ม.ค. 2564
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (ดู : 110) 4 ม.ค. 2564
ประกาศ เลื่อนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2564 (ดู : 101) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหารเ่ทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 111) 14 ธ.ค. 2563
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (ดู : 114) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหารเทา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ. (ดู : 107) 15 มิ.ย. 2563
ขอรายงานผลการดำเนินงานด้านก่อสร้างของกองช่างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 114) 7 เม.ย. 2563
เอกสารแนะนำ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 132) 2 มี.ค. 2563
ลานกีฬาสนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี (ดู : 108) 2 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 101) 27 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหารเทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีช่วงพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 99) 6 ม.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลหารเทา เรื่อง อัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดนัดเทศบาลตำบลหารเทา (ดู : 110) 4 ต.ค. 2562
ข้อสั่งการจากาการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง/คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 107) 28 เม.ย.
ลานกีฬา สนามกีฬา ของเทศบาลตำบลหารเทา ใช้ออกกำลังกาย (ดู : 130) 10 เม.ย.
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลหารเทา (ดู : 126) 2 มี.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
เทศบาลตำบลหารเทา
  เลขที่ 115 หมู่ 7 บ้านทุ่งแจ้ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120 
โทรศัพท์ : 074-676098
โทรสาร : 074-676098 ต่อ 23
E-mail Address : saraban-harnthao@lgo.mail.go.th
 
   Copyright © 2019. www.harnthao.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs